Random Night Shots - Torenka Photography
Kansas State Fair, 1990

Kansas State Fair, 1990