Random Night Shots - Torenka Photography

Kansas State Fair, 1990